Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

Nằm ở vùng phía Nam Trung Quốc, vì thế thường xảy ra chiến tranh với các tiểu quốc Hoa Hạ. Qua các cuộc chinh phạt, Sở đã lần lượt thôn tính 45 nước chư hầu nhỏ và dần dần xác định được vị trí trong các cường quốc thời này.

 
 
Đầu trang
 
Nước Chu
24-06-2023

Nước Hàn
24-06-2023

Nước Tề
24-06-2023

Nước Yên
24-06-2023

Nước Triệu
24-06-2023