Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

Là một trong “Xuân thu ngũ bá” và là nước đứng đầu trong 7 nước thời Chiến Quốc, cách xa và chưa hề có xung đột với nước Tần. Từ thời Tề Hoàn Công đến nay, nền quân chủ của nước Tề luôn giữ vững chính sách tôn vương, nhờ vậy mà nước Tề tồn tại lâu dài và có vị trí đáng kể trong chiến quốc thất hùng.

 
 
Đầu trang
 
Nước Chu
24-06-2023

Nước Hàn
24-06-2023

Nước Sở
24-06-2023

Nước Yên
24-06-2023

Nước Triệu
24-06-2023