Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

Nằm về phía Tây trung nguyên, phía Bắc có Thượng Quận, phía Nam có Ba Thục, địa thế hiểm trở dễ thủ khó công nên được thiên hạ xưng tụng là “Thiên phủ hùng quốc”. Đến đời Tần Hiếu Công chiêu hiền đãi sĩ, áp dụng chính sách Pháp gia của Thương Ưởng, từ đó Tần ngày càng lớn mạnh. Đến đời Tần Vương Doanh Chính chinh phục 7 nước, thống nhất Trung Hoa.

 
 
Đầu trang
 
Nước Chu
24-06-2023

Nước Hàn
24-06-2023

Nước Tề
24-06-2023

Nước Sở
24-06-2023

Nước Yên
24-06-2023