Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

Được hình thành sau thời “Tam gia phân Tấn”, lãnh thổ gần với 2 nước chư hầu khác là Tề và Yên. Ở Sơn Đông, Triệu là nước chư hầu duy nhất có thể sánh ngang hàng với Tần, nhờ văn quân Lạn Tương Như, võ tướng Liêm Pha cùng các trung thần đã tận trung báo quốc khiến cho nước Triệu lớn mạnh.

 
 
Đầu trang
 
Nước Chu
24-06-2023

Nước Hàn
24-06-2023

Nước Tề
24-06-2023

Nước Sở
24-06-2023

Nước Yên
24-06-2023